Uršula AMBRUŠOVÁ

ursula@ambrusova.sk

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva

mestskej časti KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE

- v rámci účinnosti miestneho zastupiteľstva som pôsobila v rokoch 2014 - 2018 ako členka Miestnej rady, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

 

- v rámci Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu pri MZ som v rokoch 2006 - 2018 odporúčala návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie MZ a riešila som úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení.

 

- v rámci poslaneckých dní som som v rokoch 2006 - 2018 vybavovala žiadosti a požiadavky obyvateľov mestskej časti.

 

- bez absencie som sa zúčastňovala na riadnych i mimoriadnych zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva, zasadnutiach Miestnej rady, Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu, poslaneckých dňoch, či pracovných rokovaniach poslancov.

 

- iniciovala som výmenu nebezpečnej podlahovej dlažby za protišmykový povrch pred Poliklinikou Ťahanovce.

 

- v roku 2014 sa mi podarilo v spolupráci s Bytovým podnikom mesta Košice, s. r. o. a oddelením výstavby a životného prostredia z MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce navrhnúť, zrealizovať a občanom sprístupniť prvú verejnú bezplatnú požičovňu kníh – mobilnú knižnicu na sídlisku Ťahanovce. Osadená je v priestoroch čakárne pre pacientov na prízemí Polikliniky Ťahanovce, na Americkej triede 17. Knihy alebo časopisy z mobilnej knižnice je možné bezplatne si požičať, vziať, doniesť alebo vymeniť za iné.

 

- aktívne som pripravovala a organizovala som v rokoch 2006 - 2018 športové podujatia ako napr. Ťahanovský lesný beh, Stolnotenisový turnaj, Uličná stolnotenisová liga, Beh fit, Šachový turnaj atď.

 

- v rokoch 2016 - 2017 som realizovala historický archívny výskum k murovanému stĺpu, hlavného motívu erbu Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.

 

- dňa 10. 7. 2017 som starostovi Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyrilovi Betušovi odovzdala v štyroch kópiách výstupný dokument z výskumu v tvrdej väzbe: COLUMNA VERO MURATA murovaný stĺp hlavný motív erbu Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce(archívny historický výskum). Košice, 2017, 96 s., ktorý som zostavila, redigovala a navrhla koláž do úvodnej časti dokumentu (Výsek z I. vojenského mapovania Košíc s okolím z rokov 1763 - 1787 v ňom erb mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce), prácu recenzovala: Mgr. Anna Tkáčová, PhD. Zároveň som starostovi MČ v elektronickej forme poslala aj podrobnú Správu z archívneho historického výskumu realizovaného k murovanému stĺpu v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce v rozsahu 7 pc strán. Do materiálov na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané 13. decembra 2017 k bodu 3) Výstupný dokument z archívneho historického výskumu k murovanému stĺpu hlavného motívu erbu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce som vypracovala dôvodovú správu.

 

- dňa 13. 12. 2017 som na 19. zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce v bode programu 3. odovzdala do rúk starostovi MČ JUDr. Cyrilovi Betušovi a celej Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce výstupný dokument z archívneho historického výskumu k murovanému stĺpu hlavného motívu erbu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

 

- po ukončení historického výskumu som v mesiaci august 2017 iniciovala spoluprácu s Ústavom geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Technickej univerzity Košice, Fakultou BERG.

 

- dňa 15. 8. 2017 bolo v spolupráci s Ústavom Geodézie, Kartografie a GIS, fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach realizované fotogrametrické zameranie objektu sakrálnej stavby (3D snímanie).

 

- v októbri 2018 vychádza z realizovaného archívneho historického výskumu k murovanému stĺpu odborná recenzovaná publikácia.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ

PODPORUJEM KOŠICKÚ ZOO

Výsledky výskumu boli odpublikované v nasledujúcich odborných

recenzovaných zborníkoch, časopise a novinách:

 

AMBRUŠOVÁ, Uršula: COLUMNA VERO MURATA murovaný stĺp hlavný motív erbu Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce (archívny historický výskum). Recenzovaný výstupný dokument z výskumu. Košice, 2017, 96 s.

 

AMBRUŠOVÁ, Uršula: Columna vero murata murovaný stĺp v Ťahanovciach. In: Pamiatky a múzeá 4/2017, s. 46 - 51. ISSN 1335-4353.

 

AMBRUŠOVÁ, Uršula: Ozvěny historie. Tajemství božích muk. Připomíná košický sloup tragédii ?

In: History Revue 10/2017, s. 14. Vydavatelství RF HOBBY s. r. o. Praha. ISBN 9771803044003.

 

AMBRUŠOVÁ, Uršula: Božia muka na Ťahanovciach. In: Liber – verbum – monumentumque (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách) Prešov, 2017, s. 91 - 101. Štátna vedecká knižnica v Prešove. ISBN 978-80-89614-38-7.

 

AMBRUŠOVÁ, Uršula: Columna vero murata alebo murovaný stĺp hlavný motív erbu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. In: Ťahanovské noviny 1/2017, štvrťročník MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce. Ročník XIV. marec 2017, s. 7. ISSN: 1338-9203.

 

AMBRUŠOVÁ, Uršula: Columna vero murata murovaný stĺp na Ťahanovciach. Ťahanovské noviny 4/2017, štvrťročník MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce. Ročník XIV. december 2017, s. 6. ISSN: 1338-9203.

 

 

Propagácia Mestskej časti v súvislosti s murovaným stĺpom

 

Dňa 29. 10. 2017 som pri príležitosti ukončenia archívneho historického výskumu k murovanému stĺpu na Ťahanovciach, ako hlavného motívu erbu Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce navrhla limitovanú edíciu poštovej známky s personalizovaným kupónom, ktorú som aj financovala.

 

Dňa 4. 12. 2017 som poskytla písomnú správu pre denník KOŠICE:DNES (redaktorka Jana Vargová) na tému: Mestská časť Sídlisko Ťahanovce má svoju poštovú známku.

 

Dňa 7. 12. 2017 vyšiel v denníku KOŠICE:DNES článok: Sídlisko má svoju poštovú známku.

http://kosicednes.sk/udalosti/sidlisko-ma-svoju-postovu-znamku/

 

Dňa 11. 12. 2017 som v rámci propagácie archívneho historického výskumu k murovanému stĺpu na Ťahanovciach, ako hlavného motívu erbu Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce navrhla tzv. magnetky s motívom murovaného stĺpa.

 

Dňa 12. 12. 2017 som na Miestny úrad odoslala vypracovaný Návrh na zápis pamiatky do ústredného zoznamu pamiatkového fondu na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

 

Dňa 15. 12. 2017 bola realizovaná propagácia článku o murovanom stĺpe v Ťahanovských novinách na sociálnej sieti

https://www.facebook.com/solya.ambrus

 

Dňa 15. 12. 2017 bola realizovaná propagácia odovzdania výstupného dokumentu z archívneho historického výskumu k murovanému stĺpu na 19. zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na sociálnej sieti

https://www.facebook.com/solya.ambrus

 

Dňa 29. 11. 2017 bola realizovaná propagácia poštovej známky na sociálnej sieti

https://www.facebook.com/solya.ambrus

 

Dňa 1. 2. 2018 som odoslala písomnú správu farárom (duchovným otcom) pôsobiacim na Sídlisku Ťahanovce (Mgr. Patrikovi Vojtekovi - rímskokatolíckemu farárovi - vicedekanovi, Mgr. Martinovi Mikulovi - gréckokatolíckemu farárovi) s informáciou o realizovanom výskume k murovanému stĺpu.

 

Dňa 5. 2. 2018 som odoslala do redakcie revue Pamiatky a múzeá Bratislava vypracovaný návrh na nomináciu na výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2017 v kategórii objav/ nález: Drobná sakrálna stavba Božia muka na Ťahanovciach (na základe písomných prameňov zdokumentovaná z polovice 18. storočia).

 

 

Copyright © 2018 Ambrusova. All Rights Reserved.